کتابچه ذهن خوانی گل یا پوچ

کتابچه ذهن خوانی کدام دست و گل یا پوچ

کدام دست، گل یا پوچ یا به انگلیسی Which Hand به اجرای حرکاتی گفته می شود که از شرکت کننده می خواهید تا یک شیء مثل سکه، انگشتر، دستمال کاغذی و را در دستانشان قرار دهند و شما بدون آنکه آن شیء را ببینید به شرکت کننده خواهید گفت که در کدام دستشان یا حتی جیبشان هست و این متد یکی از ساده ترین و قوی ترین روش های کدام دست می باشد. این کتابچه شامل دو حرکت است که یکی از این روش ها برای محافل و یا اجرا برای یک شخص می باشد و آن یکی برای اجرا روی صحنه و چند شخص میباشد که هر کدام بدون نیاز داشتن به هیچگونه ابزار و وسایلی قابل انجام است.

×