در این آموزش رایگان که توسط مجموعه شعبده راز تولید شده شما یاد خواهید گرفت اعدادی که مخاطب شما انتخاب می کند را پیش بینی کنید.